Hardangervegen 21, 5224 Nesttun

Personvernerklæring for Office 365 og Azure

Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger ved bruk av Hult ITs Office 365 og ressurser med Azure AD som autentiseringsmetode.

Om personopplysninger
Personopplysninger er enhver informasjon relatert til en identifiserbar person. Dette kan være navn, ID-nummer, lokasjonsdata, nettkjennetegn eller annen spesifikk informasjon om personens fysiske, psykologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Behandling av opplysninger
Behandling refererer til enhver operasjon utført på personopplysninger, fra innsamling til sletting.

Hvordan vi behandler dine personopplysninger
Ved pålogging til en Office 365-applikasjon, eller en annen applikasjon via Azure AD, samler vi automatisk informasjon som e-postadresse, IP-adresse, enhetstype, nettleser, tidspunkt for besøk, og hvilke sider som ble besøkt. Denne informasjonen brukes for å gi deg tilgang til nødvendige ressurser.

Loggfiler
Hult IT samler inn loggfiler for feilsøking og for å administrere din konto i Azure AD.

Automatisert beslutningstaking
Vi bruker ikke dine personopplysninger for automatiske avgjørelser som ville ha juridisk eller annen vesentlig effekt på deg.

Mottakere av dine personopplysninger
Dine personopplysninger deles innad i Hult IT- avhengig av hvilken applikasjon du har fått tilgang til. Vi kan også dele opplysningene med tredjeparter, som Microsoft, som er vår tjenesteleverandør for Office 365/Azure AD.

Internasjonal overføring av data
Dine personopplysninger kan bli overført til andre land, inkludert land utenfor EU. Vi sørger for at nødvendige beskyttelsestiltak er på plass ved slike overføringer.

Oppbevaringsperioder
Vi beholder dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet de ble samlet inn for, eller så lenge det kreves i henhold til lovpålagte krav.

Sikkerhet
Vi tar i bruk markedsledende sikkerhetsmetoder for å beskytte dine personopplysninger. Imidlertid er ingen metode for dataoverføring eller lagring 100% sikker.

Dine rettigheter som registrert
Du har rett til innsyn, retting, sletting, og du kan motsette deg visse former for behandling av dine personopplysninger. Kontakt oss for å utøve dine rettigheter.

Endringer i erklæringen
Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert uten forvarsel. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert på eventuelle endringer.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller bekymringer angående denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på dataprotection@hult-it.no

Privacy Statement for Office 365 and Azure

Introduction
This privacy statement is applicable to the processing of personal data when utilizing Hult IT’s Office 365 and resources authenticated by Azure AD.

About Personal Data
Personal data pertains to any information associated with an identifiable individual. This can include, but is not limited to, names, identification numbers, location data, online identifiers, or other specific details about an individual’s physical, psychological, genetic, mental, economic, cultural, or social identity.

Data Processing
Processing refers to any operation carried out on personal data, from its collection to its eventual deletion.

Our Processing of Your Personal Data
Upon logging into an Office 365 application or another application authenticated by Azure AD, we automatically gather information such as email address, IP address, device type, browser, visit timestamp, and the pages accessed. This data aids in facilitating appropriate access to required resources.

Log Files
Hult IT accumulates log files for troubleshooting and to administer your account in Azure AD.

Automated Decision Making
We do not employ your personal data for automated decisions that could have legal or other significant impacts on you.

Recipients of Your Personal Data
Your personal data may be shared within the Hult IT group based on the specific application you’ve been granted access to. Additionally, we might share this data with third parties like Microsoft, our service provider for Office 365/Azure AD.

International Data Transfers
Your personal data can be transferred to nations outside the EU. We ensure that protective measures are in place during such transmissions.

Data Retention Periods
We retain your personal data only for the duration necessary for its intended purpose or as mandated by legal requirements.
Security
We employ industry-leading security measures to safeguard your personal data. However, no data transfer or storage method is 100% secure.

Your Rights as a Data Subject
You have rights including, but not limited to, access, correction, deletion, and the right to object to certain processing of your personal data. Reach out to exercise your rights.

Amendments to the Statement
This privacy statement may be updated without prior notice. Regularly reviewing it remains your responsibility.

Contact Information
For any inquiries or concerns regarding this privacy statement, please contact us at  dataprotection@hult-it.no .